24 valandų bėgimas

TARPTAUTINIO 24 VAL. BĖGIMO

„200 MILES IN 24H WITH VYTAUTAS MINERALS“/

„322 KM PER 24VALANDAS SU VYTAUTAS MINERALAIS“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 1. „200 miles in 24h with Vytautas Minerals“ arba „322KM per 24 valandas su Vytautas mineralais“, tarptautinio Lietuvos 24 val. bėgimo (toliau – Bėgimas) organizatoriai Lietuvos lengvosios atletikos federacija, Lietuvos ultra bėgikų draugija, asociacija Sporto renginiai ir viešoji įstaiga „Ultramaratonas“.
 2. Bėgimo data ir starto laikas:

          – startas 2023 m. rugsėjo 16d. 12 val. 00 min. (Lietuvos laiku);

          – finišas 2023 m. rugsėjo 17 d. 12 val. 00 min. (Lietuvos laiku).

 1. Pagrindinis Bėgimo nuotolis – maksimalus kilometrų skaičius per 24 valandas. Papildomai organizuojama bėgimo estafetė, kurios trukmė 24 valandos ir kurios metu dalyvis įveikia bent 1 ratą, t.y. 1874 metrus. Estafetės dalyvių skaičius vienoje komandoje iki 24 narių. Estafetės dalyviai yra atskirai kviečiami organizatorių.
 2. Bėgimas organizuojamas vadovaujantis šiais nuostatais ir ketinamas įtraukti į Tarptautinės ultra bėgikų asociacijos (IAU) ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (toliau – LLAF) 2023 metų kalendorius.

II SKYRIUS

BĖGIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Bėgimu siekiama:

      5.1. populiarinti ilgųjų distancijų bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

      5.2. vykdyti talentingų sportininkų paiešką, užtikrinti nuoseklų sportininkų meistriškumo rengimą, sudaryti sąlygas tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikai pasaulio ir Europos ultra čempionatuose bei kitose ultra tarptautinėse varžybose;

    5.3. nustatyti ir koreguoti sportininkų atrankos kriterijus (sportinius rezultatus) atstovauti Lietuvai       5.2. papunktyje nurodytose ultra bėgimo varžybose;

    5.4. didinti Vilniaus miesto gyventojų aktyvumą ir susidomėjimą bėgimu;

   5.5. kreipti ir formuoti visuomenės požiūrį į bėgimą, kaip į aktyvią ir sveiko gyvenimo būdą propaguojančią veiklą.

 III SKYRIUS

BĖGIMO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Bėgimo organizatoriai užtikrina, kad:

     6.1. bėgimas vykdomas atsižvelgiant į pasaulio lengvosios atletikos (WA), Tarptautinės ultra bėgikų asociacijos (IAU) ir LLAF varžybų taisykles, varžybų kalendorių ir nuostatus.

     6.2. bėgimo trasa, laiko matavimo įranga ir kiti bėgimo parametrai atitinka visus nustatytus ir LLAF keliamus varžybų reikalavimus;

   6.3. bus vykdoma sklandi bėgimo dalyvių registracija, Bėgimo dalyvių numerių pagaminimas ir išdavimas;

   6.4. varžybų trasos bus parengtos, kaip atitinkančios visus saugumo reikalavimus. Maitinimosi punktas (-ai) bus tinkamai įrengti ir paruošti Bėgimui;

  6.5. Pasaulio rekordo (ar bet kurio kito rekordo) pasiekimo atveju – bus pasitelkta VšĮ „Lietuvos antidopingo agentūra“ (toliau – Agentūra), kuri atliks visus reikiamus ir Agentūros antidopingo taisyklėse numatytus veiksmus, kurie atliekami rekordo pasiekimo atveju.

   6.6. bėgimas tinkamai pristatomas visuomenei, vykdoma viešųjų ryšių kampanija, siekiant populiarinti bėgimą.

IV SKYRIUS

VARŽYBŲ TRASA

 1. Bėgimo vietos (trasos) vizualizacija yra šių nuostatų neatskiriama dalis ir pridedama prie šių nuostatų.
 2. Bendras trasos 1 rato ilgis – sudaro 1874 metrus. Estafetės trasos 1 rato ilgis 1874 metrai (estafetės dalyvių skaičius iki 24 narių).
 3. Startas – prie Vingio parko estrados, Vilniaus m. Lietuvos Respublika, finišas – Vingio parke, patvirtintoje trasoje, bet kurioje atkarpoje (tam, kad būtų nustatyta kuo tikslesnė nubėgta distancija – visi bėgikai privalo sustoti savo bėgimo vietoje nuskambėjus varžybų teisėjo garsiniam signalui). Kiekvienas dalyvis turės gairelę su savo dalyvio numeriu, o pasigirdus teisėjo duotam garsiniam signalui turės ją padėti tiksliai dalyvio sustojimo vietoje.

V SKYRIUS

LAIKO LIMITAS IR REGISTRACIJOS SISTEMA

 1. Pagrindinio Bėgimo rungties laiko limitas – 24 val. 00 min.
 2. Estafetės bėgimo limitas – 24 val. 00 val.
 3. Estafetės dalyviams (kurių maksimalus skaičius gali būti iki 24 narių) suteikiama estafetinio bėgimo lazdelė su viduje esančia laiko matavimo Sistema, kurios duomenys nuskaitomi kas kartą dalyviui kirtus starto/finišo vietą. Komandos pačios apsisprendžia kiek laiko kiekvienas komandos narys praleidžia trasoje ir kada perduoda estafetinio bėgimo lazdelę kitam komandos nariui. Estafetinio bėgimo lazdelę perduoti kitam komandos nariui galima tik starto vietoje.
 4. Už laiko matavimo sistemą atsakingas organizatorius – Sporto renginiai kartu su Lietuvos lengvosios atletikos federacija. Aukščiau nurodyti organizatoriai atsižvelgia ir laikosi WA parengtų varžybų taisyklių 21 punkte nustatytų reikalavimų laiko matavimui ir jo sistemoms.

VI SKYRIUS

BĖGIMO DALYVIAI

 1. Bėgime gali dalyvauti bėgikai kurie varžybų dieną yra sukakę – 18 metų. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir be išankstinės trečiųjų asmenų prievartos ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Kiekvienas Bėgime startuojantis dalyvis patvirtina, kad jam yra žinomas Pasaulinės antidopingo organizacijos kodeksas, Lietuvos antidopingo agentūros antidopingo taisyklės ir kiti su antidopingo sritimi susiję teisiškai reikšmingi dokumentai. Dalyviai atsiimdami numerius tuo pačiu įsipareigoja griežtai laikytis minėto kodekso ir taisyklių reikalavimų, jų nepažeisti ir vykdyti visus su antidopingo veikla susijusių asmenų teisėtus reikalavimus.
 3. Bėgimo startinis mokestis – 5 (penki) Eur. Mokestis mokamas į bėgimo organizatoriaus Sporto renginiai registracijos metu nurodytą sąskaitą.
 4. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – http://sportorenginiai.lt/registracija/86 .
 5. Varžybų diena registracija vykdoma nebus. Numerių atsiėmimas rugsėjo 16 d. starto vietoje.
 6. 2023 m. rugsėjo 16 d., 11:00 val. rengiamas Dalyvių techninis susirinkimas starto vietoje.

VII SKYRIUS

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 2. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 3. Tuo atveju, kuomet sportininkas nesutinka su teisėjų sprendimu dėl varžybų vykdymo ar pasiekto rezultato, jis iš karto pateikia žodinį protestą.
 4. Nesusitarus dėl bendro sprendimo, ne vėliau kaip per 30 min. nuo oficialaus rezultatų paskelbimo, treneris ar sportininkas pateikia apeliaciją raštu, nurodydami apeliacijos priežastį ir konkretų reikalavimą. Kartu su apeliacija yra mokamas 75 Eur (septyniasdešimt penkių eurų) užstatas. Jeigu apeliacija nepatenkinama, užstatas lieka Bėgimo organizatoriams.
 5. Bėgime apeliacinę komisiją sudaro: Bėgimo vyriausias teisėjas, Sporto renginiai atstovas ir Lietuvos ultra bėgikų draugijos atstovas bei LLAF atstovas. Apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

 VII SKYRIUS

SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Varžybų trasoje, tam skirtoje vietoje (pažymėtoje varžybų žemėlapyje)bus įrengtas maitinimo punktas, kuriame varžybų dalyviams bus dalinami energetiniai gėrimai, vanduo, vaisiai. Dalyviams maitinimą bei gėrimus galima paduoti tik numatytoje „Maitinimo zonoje“.
 2. Maitinimo zonos ilgis nuo 20 iki 50 metrų ir ji susideda iš dviejų dalių: pirma dalis Bėgimo organizatorių maitinimo punktas, antra – individualus maitinimas Bėgimo dalyviui skiriant pusę stalo. Ant individualaus maitinimo stalo dalies nurodomas dalyvio Bėgimo numeris.
 3. Estafetės dalyviai maistą ir gėrimus gali pasiimti tik nuo Bėgimo organizatorių stalo.

 VIII SKYRIUS

APDOVANOJIMAI

 1. 24 val. bėgimo rungties apdovanojimai: 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis. Visiems, be pertraukos bėgusiems visu kontroliniu laiku (24 val.), dovanojami atminimo medaliai su Aleksandro Sorokino parašu.

IX SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinio asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojai, atsakingi už asmenų, dalyvaujančių Bėgime, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija Sporto renginiai yra interneto svetainės sportorenginiai.lt valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą sportorenginiai.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – Bėgimo renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

31.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;

31.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);

31.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

 1. Dalyvis turi pateikti 30.1. ir 30.2. papunkčiuose nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 2. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.sportorenginiai.lt, kitose susijusiose svetainėse (www.lengvoji.lt; https://iau-ultramarathon.org/ ir pan.). Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėse svetainėse.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 4. Dalyvio duomenys saugomi:

35.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

35.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) –statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;

35.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

 1. Dalyvis turi teisę prašyti, kad Asociacija „Sporto renginiai“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 2. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@sportorenginiai.lt
 3. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Asociacija „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.
 4. PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS yra neatsiejama nuostatų dalis.
 5. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles.

________________